KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ BİRLEŞTİRİLEREK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

KOOPERATİF GENEL KURULLARI KOLAYLAŞTIRILDI
 
Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için; yatırım ortamının iyileştirilmesi, planlı sanayileşmenin sağlanması, yatırımcıların mali yüklerinin azaltılması, yeni teşvikler getirilmesi gibi birçok düzenlemenin yapıldığı, 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u ile kooperatiflerin işleyişini ilgilendiren önemli bir değişikliğe gidilmiştir.
Bu kapsamda, 7033 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasına; “Ancak, usul ve esasları ilgili Bakanlıkça yapılacak düzenlemede gösterilmek üzere; kooperatif üst kuruluşuna ortak olunması ve genel kurul toplantısının gündemine konuyla ilgili madde konulması şartıyla, olağan genel kurul toplantıları en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilir.” hükmü eklenmiştir.
İlgili hüküm çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken hazırlanan “Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ” 31 Ekim 2017 Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulmuştur.
Yapılan düzenleme öncesi kooperatiflerin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında, kooperatif ve üst kuruluşlarının olağan genel kurul toplantılarını her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapmaları zorunluluğu bulunmakta idi.
Tebliğ ile özellikle genel kurul maliyetlerinden olumsuz etkilenen kooperatif ve üst kuruluşlarına, öngörülen şartları sağladıkları sürece olağan genel kurul toplantılarını en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde birleştirerek yapma imkânı sağlanmıştır.Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının olağan genel kurul toplantılarının birleştirilerek yapılmasına ilişkin 30226 sayılı tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.